Deklaracja

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
KARKONOSZ RUNNING TEAM

Ja niżej podpisana(y) deklaruję chęć wstąpienia do Klubu sportowego Karkonosz Running Team. Znane mi są postanowienia statutu, regulaminu składek członkowskich i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w jego działalności.

  1. Imię/imiona ………………………………………………………………………………………………….
  2. Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………..
  3. Adres zamieszkania. ………………………………………………………………………………………
  4. Nr PESEL …………………………………………………………………………………………………….
  5. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………
  6. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

⦁ przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej i na wykorzystanie ich do celów statutowych związanych z przynależnością do Klubu Karkonosz Running Team,

⦁ wykorzystanie i rozpowszechnianie dla celów statutowych mojego wizerunku, utrwalonego na treningach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub Karkonosz Running Team w postaci zdjęć i nagrań wideo, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz w formie drukowanej.

Oświadczam, że jestem świadoma(y) przysługującego mi prawa do poprawiania i dostępu
do moich danych osobowych”.

Jelenia Góra, dnia ………………………….

……………………………………………….
(własnoręczny podpis)

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia ……………………………….…………. przyjęto w/w na członka Karkonosz Running Team

…………………….…………………………
(podpis prezesa Klubu)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych .

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO:
⦁ administratorem danych osobowych wszystkich członków amatorskiej drużyny biegowej Karkonosz Running Team zwanej w skrócie KRT jest działająca w jej imieniu Katarzyna Choma – Prezes Zarządu , z którą kontakt jest możliwy pod numerem telefonu +48 519891566 i za pomocą adresu : 58-570 Jelenia Góra ul. Cieplicka 97/1 lub e-mail: ktchoma@wp.pl
⦁ dane osobowe członków klubu KRT przetwarzane będą w celu realizacji statutu Klubu oraz w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 RODO odpowiednio;
⦁ podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
⦁ dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez cały okres członkostwa w drużynie KRT;
⦁ każdy członek klubu KRT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
⦁ cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
⦁ posiadanie przez Klub danych osobowych członka KRT jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z członkostwem w klubie;
⦁ dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.