Statut fundacji

I. Postanowienia Ogólne.

§ 1
1. Fundacja „Biegaj z Pasją” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego, Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Dz. U. 1984 Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dariusza Kruczkowskiego zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym z dnia 22 grudnia 2015 r. Rep.A: 5141/2015 sporządzonym przez Notariusza Ewę Surma.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Fundacji jest miasto Szklarska Poręba.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203), jest Minister Sportu.

§ 3
1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja ma prawo używać wyróżniającego ją znaku graficznego jak również używać skrótu nazwy w formie Fundacja „BzP”.
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 5
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Cele i Zasady Działania Fundacji.

§ 6
Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7
Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez:
1. Aktywne promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki oraz sportu, w szczególności biegania.
2. Kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, w szczególności bieganie.
3. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integrację jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem i popularyzacją sportu, w szczególności biegania.
4. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
5. Profilaktyka uzależnień, profilaktyka walki z przemocą, znajdowanie alternatywnych wzorców dla patologii oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Wspomaganie rozwoju  poprzez aktywność sportową i rekreacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń nauczycieli, trenerów, szkoleniowców jak również byłych zawodników.
8. Propagowanie i rozpowszechnianie programów autorskich z zakresu sportu i rekreacji a w szczególności biegania.
9. Organizacja imprez sportowych.
10. Wspieranie organizacyjne i finansowe zawodników zrzeszonych w klubach biegowych w Polsce poprzez umożliwianie im uczestnictwa w zawodach krajowych i międzynarodowych, zgrupowaniach sportowych oraz w przypadku poważnych kontuzji w rehabilitacji i leczeniu.
11. Przyznawanie stypendiów sportowych jak również nagród za uzyskane wyniki sportowe.
12. Rozwijanie i wspieranie rozwoju sportu, biegania zarówno kwalifikowanego jak i amatorskiego.
13. Rozwijanie i wspieranie rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.

§ 8
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Prowadzenie kampanii i działań upowszechniających idee i wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, w szczególności bieganie.
2. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej i sportu, w szczególności biegania.
3. Integrowanie środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów Fundacji.
4. Świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność w zakresie celów Fundacji.
5. Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji.
6. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celem Fundacji.
7. Pozyskiwanie i rozdzielanie funduszy otrzymywanych przez Fundację.
8. Pozyskiwanie środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej.
9. Wspieranie – także materialne, wybranych zawodników, w szczególności poprzez nagrody, stypendia, sprzęt, odżywki i fizjoterapię.
10.  Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
11. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.
12. Udzielanie pomocy i wspieranie klubów i organizacji sportowych oraz trenerów.
13. Szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych.
14. Prowadzenie strony internetowej informującej o jej pracach.
15. Organizowanie lub finansowanie obozów sportowych.
16. Organizowanie lub finansowanie badań i testów sportowych.
17. Wyszukiwanie i promowanie talentów sportowych.
18. Organizowanie finansowania remontów, rewitalizacji lub budowy obiektów sportowych.
19. Organizowanie, finansowanie młodzieżowych i dziecięcych klubów sportowych.
20. Prowadzenie, wspieranie oraz współfinansowanie działalności wydawniczej oraz działalności internetowej.
21. Przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z pomocą oraz wspieraniem celów statutowych fundacji.
22. Finansowanie zakupów sprzętu sportowego.
23. Zapewnienie stałych mechanizmów finansowania działań fundacji.

§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 10
Cele Fundacji – określone w § 7 statutu- realizowane są przez Fundację w zakresie i formach stosownych do potrzeb i możliwości Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe oraz składniki majątkowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji, datków i subwencji osób prawnych,
c. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
d. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
f. dochodów z działalności statutowej Fundacji,
g. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
h. sponsoringu,
i. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

§ 13
Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji.

IV. Działalność Fundacji.

§ 14
1. Fundacja prowadzi działalność w celu pozyskania środków służących finansowaniu działalności statutowej.
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nie odpłatną w ramach statutu.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 15
1. Majątkiem Fundacji zarządzają powołane na mocy niniejszego statutu organy Fundacji.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 16
O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 17
1. Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji w wysokości równej co najmniej 50.000 (dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 18
Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 19
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 20
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 21
W działalności Fundacji zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie majątkiem Fundacji zobowiązań członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

V. Organy Fundacji.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Fundator Fundacji wchodzi do Zarządu i wybiera jego pierwszy skład .
3. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
6. Zarząd ma prawo do wynagrodzenia. Może też pełnić swoje funkcje społecznie.

§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności  należy:
a. uchwalanie regulaminów,
b. uchwalanie planu prac oraz budżetu Fundacji na okresy roczne,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
f. realizacja celów statutowych,
g. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
h. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu
j. decydowanie o likwidacji Fundacji
k. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
l. realizacja celów statutowych.

§ 24
1. Członkostwo Fundatora w Zarządzie wygasa na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji i wybrania członka zarządu na swoje miejsce;
b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. Śmierci lub kalectwa uniemożliwiającego pełnienia funkcji.
2. Członkostwo w Zarządzie osoby nie będącej Fundatorem wygasa na skutek:
a. Złożenia pisemnej rezygnacji i wybrania członka zarządu na swoje miejsce;
b. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. Śmierci lub kalectwa uniemożliwiającego pełnienia funkcji;
d. Odwołania przez Fundatora i przynajmniej jednego członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a. nienależytego wykonania obowiązków przez członka Zarządu,
b. zachowania nie licującego z godnością członka Zarządu,
c. naruszenia przez członka Zarządu postanowień Statutu.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26
Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 27
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

§ 28
Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
VI. Zmiana Statutu.

§ 29
Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, za wyjątkiem głównych celów fundacji. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy jego członków.

VII. Połączenie z inną fundacją.

§ 30
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

VIII. Likwidacja Fundacji.

§ 31
c.1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
a. osiągnięcia celów, dla których została ustawiona ;
b. wyczerpania majątku Fundacji i podjęcia uchwały o braku możliwości lub celowości jego odnowienia.

§ 32
1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz wskazuje osobę likwidatora.

§ 33
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 34
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.
2. Każda ustawowa zmiana przepisów, na których oparto niniejszy statut powoduje automatycznie zawieszenie tych postanowień statutowych, które wynikają ze zmiany przepisów. Do czasu zmiany statutu w takim przypadku w miejsce nieaktualnych zapisów stosuje się aktualne prawo.