Regulamin biegu „Półmaraton Perła Dolnego Śląska”

Bieg ze względu na Covid został odwołany !!

Organizator:

1.1 Organizatorem biegu jest Fundacja „Biegaj z Pasją” przy współudziale gminy Walim oraz klubu Karkonosz Running Team.

Cele Imprezy:

2.1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2.2. Promocja gminy Walim.

Termin i miejsce:

3.1. Bieg odbędzie się w dniu 26.09.2020 (sobota) o godzinie 11:00 w Zagórzu Śląskim.

3.2. Start i meta biegu znajdować będzie się znajdować się przy jeziorze Bystrzyckim obok mostu.

3.3. Biuro zawodów znajdować będzie się w dniu startu przy hotelu Maria Antonina na ul. Spacerowej i będzie czynne w godzinach 07:30-10:30. W przeddzień startu w świetlicy przy remizie strażackiej na ul. Spacerowej w godzinach 16:00-20:00

3.4. Zakończenie biegu odbędzie się na zamku Grodno. Początek dekoracji o godzinie 15:00.

Trasa biegu:

4.1. Dystans – 21 km i 97,5 m – Jedna pętla – trasa atestowana, w całości asfaltowa (profil trasy w załączniku – trasa).

4.2. Trasa będzie oznakowana co kilometr.

4.3. Na trasie będą 3 punkty odżywcze około 8,2km, około 11,2km, około 15,1km

Limit czasowy:

5.1. W biegu obowiązuje limit czasowy – 3 godziny, po upływie wyznaczonego limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.

5.2. Pozostawanie na trasie biegu, po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów oznacza utratę statusu zawodnika i wyłącza odpowiedzialność organizatora za daną osobę.

Uczestnictwo:

6.1. W półmaratonie mogą wystartować wszyscy, którzy w dniu startu tj. 26.09.2020r. będą miały ukończone 18 lat oraz przedstawią aktualne badania lekarskie. Osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich mogą zostać dopuszczone po złożeniu pisemnego oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

6.2. Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości, oraz zapoznaniu się z regulaminem biegu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego.

6.3. Nie ma możliwości zgłoszenia uczestników przez inne osoby. (Klauzula RODO )

6.4. Uczestnictwo w biegu oznacza akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatora biegu w wszelkich social mediach czy wydawnictwach.

6.5. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zgłoszenia i opłaty startowe:

7.1. Zgłoszenia będą przyjmowane elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5527 do dnia 19.09.2020 r. do godz. 24:00 (datasport) oraz w biurze zawodów do wyczerpania limitu dostępnych numerów.

7.2. Opłata startowa uzależniona jest od kolejności zgłoszeń oraz na podstawie daty dokonania wpłaty poprzez system DotPay, a nie daty rejestracji.

1-150  zgłoszeń lub do 30 kwietnia – opłata wynosi 70 złotych
151-300  zgłoszeń lub do 30 czerwca  – opłata wynosi 80 złotych
301 i powyżej – opłata wynosi 90 złotych.
W biurze zawodów opłata wynosi 100 złotych.

7.3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje : numer startowy, agrafki, medal na mecie biegu, posiłek regeneracyjny, buff.

W razie pozyskania środków lub sponsorów, pakiet może zostać rozszerzony.

7.4. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika biegu do 4 września. Koszt zmiany uczestnika wynosi 20zł.

Uwaga!! W razie rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Klasyfikacje i nagrody:

8.1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca 1-6)

8.2. Klasyfikacje wiekowe (miejsca 1-3)

8.3.
K-18  M-18 (18-29 lat)
K-30  M-30 (30-39 lat)
K-40  M-40 (40-49 lat)
K-50  M-50 (50-59 lat)
K-60  M-60 (60 i więcej)

8.4. Klasyfikacje będą przeprowadzone na podstawie czasu netto za wyjątkiem pierwszych 3 osób w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

8.5. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

8.6. Klasyfikacja Mistrzostw Polski – Komornicy Sądowi, Asesorzy Komorniczy oraz Aplikanci Komorniczy (kobiety i mężczyźni – miejsca 1-3) według czasów netto.

8.7. Klasyfikacja Najlepszy mieszkaniec gminy Walim.

8.8. Szczegółowy wykaz nagród będzie widoczny na stronie www.karkonoszteam.pl (załącznik Nagrody).

8.9. Jest możliwość rozszerzenia kategorii oraz nagród pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków.

Uwagi:

9.1. Wszelkie protesty przyjmuje biuro zawodów lub dyrektor biegu po wpłaceniu kaucji w wysokości 100zł. Protest może być złożony nie później niż 20 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegu. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

9.2. Zawodnicy mają obowiązek stosować się do zasad fair play podczas biegu. Wszelkie nieodpowiedzialne zachowanie może grozić dyskwalifikacją.

9.3. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę uczestników biegu po wcześniejszym poinformowaniu na stronie organizatora biegu.

9.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.

9.5. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy  o ochronie danych osobowych. Ochrona danych osobowych – RODO, będzie udostępniona w odrębnym załączniku.

9.6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

9.7. Organizator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.