Regulamin składek

Regulamin opłacania składek członkowskich

w KARKONOSZ RUNNING TEAM

Część 1

Postanowienia ogólne.

1. Każda osoba, przystępując do Karkonosz Running Team, zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

2. Nieopłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy

członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

3. Regulamin stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej na członka Klubu, jest także dostępny do wglądu w siedzibie klubu, będzie również dostępny na stronie internetowej klubu.

4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi skarbnik Klubu w oparciu o dokumentację uzyskaną z Biura księgowego.

7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek, na umotywowany wniosek członka klubu podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Część 2

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.

2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem w terminie do 31 stycznia każdego roku, począwszy od 2022 r. a, w przypadku wstąpienia do klubu w trakcie roku w terminie 14 dni od daty przyjęcia do klubu, na konto :

Nr konta 14 1090 2633 0000 0001 4958 4756 lub Skarbnikowi Klubu.

3. W przypadku przyjęcia do klubu w drugim półroczu danego roku, nowego członka obowiązuje składka w wysokości 75 % składki podstawowej.

4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:

a) „składka członkowska”,

b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka,

c) okres za jaki dokonana jest opłata.

5. Składki opłacone nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu.

Część 3

Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.

2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące od terminu określonego w części 2 pkt 2 albo indywidualnie, zgodnie z częścią 1 pkt 7 a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie zawieszane w prawach członka Klubu.

3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, mimo monitu, Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

Część 4

Ponowne przyjęcie do Klubu.

1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie co najmniej 50% zaległych składek członkowskich.

Część 5

Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r.